Asuinalueohjelma

Materiaalit ja linkit

asuinalueiden_kehittämisohjelma_logo

Oma Tesoma -hankkeen toteuttaminen käynnistyi keväällä 2013 valtakunnalliseen asuinalueiden kehittämisohjelmaan kuuluvana hankkeena. Tavoitteena on lisätä Tesoman lähiöalueen asukkaiden hyvinvointia ja erityisesti nuorten eheätä kasvua sekä alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kiinnostavuutta muun muassa monipuolistamalla alueen asunto- ja palvelutarjontaa, lisäämällä työllistymismahdollisuuksia sekä vauhdittamalla täydennysrakentamista. Osana hanketta valmistellaan alueelle lähivuosina toteutuvia julkisten palveluiden tilahankkeita. Tavoitteena on myös olemassa olevien ja myöhemmin toteutuvien tilojen käyttötapojen uudistaminen ja sosiaalisten innovaatioiden mahdollistaminen.

Kehittämisen ja uudistamisen lähtökohdaksi ja toisaalta myös tavoitteeksi on määritelty yhteistyö alueen asukkaiden, palvelunkäyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen ja eri toimijoiden kytkeminen alueen kehittämiseen koetaan ensi arvoisen tärkeäksi. Palvelumuotoilun keinoin pyritään lisäämään asiakasymmärrystä, ja uudistamaan palveluita siten, että ne vastaavat tesomalaisten moninaisiin tarpeisiin. Yhteistyö tarkoittaa myös poikkihallinnollisen ja kokonaisvaltaisen hallinnon alat ylittävän yhteisen kehittämisotteen virittämistä ja käyttöönottoa.

Toimenpiteiden avulla katkaistaan alueen eriarvoistumiskehitys ja edesautetaan Tesoman kehitystä sosiaalisesti eheänä sekä haluttuna asuinalueena. Toteutuksen myötä luodaan alueellista mallia ja ratkaisuja, jotka syventävät eri tahojen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kumppanuutta sekä lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Mallia voidaan myöhemmin monistaa muidenkin eriarvoistumiskehityksessä olevien asuinalueiden kehittämiseen.

Valtakunnallisessa asuinalueen kehittämisohjelmassa edistetään asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistään segregaatiota. Ohjelmassa on mukana yhteensä kaksitoista suurten keskuskaupunkien asuinaluetta, joille kaupungit yhdessä mm. järjestöjen ja asukkaiden kanssa kohdentavat kehittämistä. Keskuskaupunkien kehittämishankkeisiin on kytketty lisäksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat toteuttaneet yhteensä kuutta eriteemaista tutkimus- ja kehittämishanketta, jotka tukevat Oma Tesoma -hankkeen toteutusta ja vaikuttavuutta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asuinalueen kehittämisohjelmaan kuuluvaa Oma Tesoma -hanketta toteutetaan vuosina 2013-2015. Kaupungin eri hallintokunnat osallistuvat alueen kehittämiseen ja hankken toteuttamiseen. Hankkeen koordinoinnista vastaa kaupungin tilaajaryhmä. Valtion asuntorahasto on myöntänyt toteutukseen kehittämis- ja investointiavustusta. Tesoman alueen kehittämistä tullaan jatkamaan myös ARA-hankkeen päätyttyä. Hankkeessa esille nostettujen teemojen osalta on valmisteltu erilaisia kehittämisprojekteja, joille on haettu ja haetaan ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi kansallisista ja EU:n kehittämisohjelmista.

Yhteystiedot

Projektijohtaja (31.8.2017 asti)
Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi