Asuinalueen imago ja asukkaiden identiteetti

   Asuinalueen imago ja asukkaiden identiteetti Tampereen Tesomassa -tutkimuksen tavoitteena on tarkastella asuinalueen imagon muodostumisen ja muutoksen tekijöitä sekä arvioida niiden yhteyttä asukkaiden näkemyksiin ja kokemuksiin asuinalueestaan.

Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että alueen imago ja asukkaiden identifioituminen liittyvät toisiinsa, mutta kytkennät ovat hienovaraisia ja vaikeasti tunnistettavissa. Tutkimuksen keskiössä ovat asukkaiden osallisuuden kokemukset, jolloin imagoja ja identiteettejä tarkastellaan sekä edellytyksinä että seurauksina toisilleen. Tavoitteena on myös selvittää, miltä osin asuinalueen imago rakentuu asukkaiden mielestä fyysisistä, sosiaalisista ja mentaalisista tekijöistä, ja miltä osin alueen ulkoinen maine vastaa asukkaiden kokemuksia alueestaan.

Tutkimuksen primääriaineisto koostuu puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, jotka tehdään Oma Tesoma -hankkeen tilaisuuksiin, projekteihin tai kokeiluihin osallistuneiden asukkaiden kanssa heidän valitsemillaan kävelyreiteillä. Haastateltavat ovat valinneet kävelyreitit siten, että niiden varrella on heidän mielestään Tesomalle merkityksellisiä kohteita. Kävelyhaastattelu auttaa tutkijaa pureutumaan syvemmälle siihen, millaiseksi asukkaat kokevat asuinalueensa ja mahdollisuutensa käyttää sitä. Aineistoa pyritään monipuolistamaan ja täydentämään aluetta käsittelevillä sanomalehtileikkeillä sekä haastattelemalla asukkaiden lisäksi eri asiantuntijoita.

Tutkimuksen tuottama tieto on hyödynnettävissä erityisesti vanhojen asuinalueiden kehittämisessä. Vanhat asuinalueet voivat olla leimautuneita ilman varsinaisia perusteita. Sosiaalisen eriytymiskehityksen välttäminen saattaa tulevaisuudessa olla aiempaa enemmän asukkaiden aktiivisuudesta riippuvaista. Tutkimus tuottaa tietoa alueen imagon ja identiteetin suhteista ja avaa täten uusia näkökulmia osallistumismuotoihin sekä asukkaiden tarpeisiin ja rooliin asuinalueiden suunnittelussa.

Tutkimus on osa Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu -hanketta, joka saa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoitusta vuosina 2015–2016.

Yhteystiedot

Nuorempi tutkija Jenna Taajamo,
Itä-Suomen yliopisto
p. 040 703 3952
jenna.taajamo(at)uef.fi