Kaavahankkeet

EHYT

Materiaalit ja linkit

Täydennettävät korttelialueet, viher- ja virkistysalueet, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Rakennukset ja liikenneyhteydet, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Jalankulkuvyöhyke, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Tesomajärven koulun alueen vaihtoehtotarkastelut, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Suunnitelmaraportti, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Vastineraportti, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Tesoman rautatiekortteli

EHYT-yleissuunnitelma

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) -työn tarkoituksena oli etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita jo olemassa olevaa rakennuskantaa täydentäen ja jatkaen.

Tesomalle ja Haukiluomaan tehtiin yleissuunnitelma, jossa tutkittiin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Samalla selvitettiin myös alueiden käyttötarkoitusten muutostarpeita. Tesoman EHYT-suunnitelma valmistui 2014.

Yleissuunnitelmassa esitetystä täydennysrakentamisesta pääosa on uusia asuinrakennuksia. Tesoman EHYT-suunnitelmassa on arvioitu uusien asukkaiden määräksi n. 4450.

Tarkempia korttelisuunnitelmia on laadittu Tesomajärven ympäristöön, keskustaan, Tesomankadulle, Virontörmänkadun, Käräjätörmän sekä Kohmankaaren alueille, rautatien ja Kokkolankadun väliselle alueelle sekä jää- ja uimahallin pohjoispuolelle.

Kaavamuutokset Tesomalla

Viime vuosina Tesomalla on ollut käynnissä tai on jo toteutettu seuraavat kaavamuutokset:

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutos

Tesomankadun, Tesoman valtatien ja rata-alueen väliselle alueelle on valmistunut asemakaavamuutos asuinkerrostalojen, päivittäistavarakaupan ja lähijunaseisakkeen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyö ajoittui vuosille 2014-2015.

Kaavamuutosta haki Pirkanmaan Osuuskauppa. Hakijan tavoitteena on toteuttaa kortteliin liike- ja asuinrakentamisen kokonaisuus, jossa on noin 4 000 kerrosneliömetriä päivittäistavarakaupalle oheisliiketiloineen. Asumiselle tavoitellaan noin 14 000 kerrosneliömetrin laajuutta.

Keskustakorttelin asemakaava / Entisen kirjaston ja terveysaseman tontti

Tesoman kiertoliittymän tuntumassa oleva entinen kirjaston ja terveysaseman tontti on muutettu asuinkäyttöön.

Tontille on alettu rakentaa v. 2017 ns. elinkaarikorttelia, jonne on tulossa palveluasumiskeskus, liiketilaa, senioriasumista sekä muuta asumista. Elinkaarikortteliin on tulossa asuntoja 450-500 asukkaalle.

Asemakaavan mukaan tontilla sijaitseva entinen Tesoman kirjastorakennus säilyy.

Abloyn alue

Tohloppijärven etelärannan teollisuusaluetta rautatien varressa muutetaan asuinkerrostaloalueeksi. Asemakaavamuutos on tarkoitus laatia vuonna 2014.

Taimiston alue I

Taimiston alueelle Ikuriin kaavoitetaan kerros- ja pientaloasuntoja Tesoman yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavamuutos oli vuoden 2015 asemakaavoitusohjelmassa.

Myllypuro Kolmenkulma II

Kolmenkulman toimitila- ja teollisuusalueen asemakaavaa on valmisteltu liike- ja toimisto-rakentamisen mahdollistamiseksi. Samalla on tutkittu mahdollisuutta sijoittaa palveluhuoltoasema VT 3:n läheisyyteen.

Alueen asemakaavoja on laadittu vaiheittain vuodesta 2009 lähtien. Kolmenkulman alueen asemakaavoitus perustuu Myllypuron osayleiskaavaan. Asemakaavamuutoksen valmistuminen on ajoitettu asemakaavoitusohjelmassa vuoteen 2014.

Tesomankuja 6:n asemakaavamuutos

Tesomankuja 6:ssa olevan Tesoman päiväkodin paikalle on kaavoitettu asumista. Asemakaavamuutoksen valmistuminen oli ajoitettu asemakaavoitusohjelmassa vuoteen 2015.

Haukiluoma I

Myllypuronkadun varrelle Tyvikadun ja Lintuviidankadun väliselle alueelle on rakenteilla viheryhteyden säilyttävät pientalokorttelit Haukiluoman yleissuunnitelman pohjalta.

Haukiluoma II

Alueelle on kaavoitettu pääasiassa kerrostaloasuntoja Haukiluoman yleissuunnitelman pohjalta.