Kunta- ja aluejohtamisen erikoiskurssi

Materiaalia

Lukupiirien esitykset
Lähipalvelut osana ympäröivää kaupunkia
Palautteen merkitys palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä

Kunta- ja aluejohtamisen (Kajo) erikoiskurssi

Tampereen yliopistossa järjestettiin syksyllä 2016 kunta- ja aluejohtamisen syventävien opintojen erikoiskurssi, joka toteutettiin yhteistyössä Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Kunta- ja aluejohtamisen syventävissä opinnoissa opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella tutkimuksen tekemistä käytännössä niin kutsutulla erikoiskurssilla. Kurssi koostuu kurssitapaamisista, seminaareista sekä harjoitustöistä. Kurssilla opiskelijat perehtyvät käytännönläheisesti kuntakehittämisen dynamiikkaan.

Syksyllä 2016 yhdessä Oma Tesoma -hankkeen kanssa toteutetun erikoiskurssin tavoitteena oli tuottaa selvityksiä ja sisältöjä hankkeen tueksi. Kurssin teemat linkittyivät erityisesti tekeillä olevan Tesoman hyvinvointikeskuksen toimintojen suunnitteluun, mutta samaan aikaan ne liittyvät laajemminkin palvelujen kehittämisen kysymyksiin.

Ydintematiikkana kurssilla on ollut kuntapalvelujen kehittäminen palvelujen yhteistuotannon, palvelumuotoilun ja kumppanuuden avulla. Näiden aiheiden lisäksi kurssilla on käyty läpi asuinalueperusteisen kehittämisen kysymyksiä. Kurssin alkuvaiheessa opiskelijat saivat tehtäväkseen käydä läpi aiheeseen johdattelevaa kirjallisuutta lukupiirien avulla. Lukupiirit esiteltiin kurssin ja Tampereen kaupungin yhteisseminaarissa kurssin alkuvaiheessa.

Ryhmien tutkimustehtävät olivat seuraavanlaiset:

  • Teoreettinen ryhmä: Millaisilla käsitteillä osallisuushankkeita voidaan hahmottaa ja miten ne ovat linkittyneitä toisiinsa?
  • Kriittinen ryhmä: Millaisia asioita on otettava huomioon osallisuushankkeissa?
  • Metodologinen ryhmä: Millä tavoin arviointia voidaan hyödyntää osallistumishankkeissa?
  • Toimintaryhmä: Miten palvelumuotoilua voisi hyödyntää?

Lukupiirien pohjalta opiskelijat lähtivät ”kentälle” tekemään haastatteluita. Opiskelijat etsivät omissa ryhmissään vastauksia neljään ongelmaan:

  • Millaisia ovat hyvinvointipalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeet? Miten asiakkaat haluavat saada palveluita?
  • Miten lähipalvelut linkittyvät osaksi koko kaupungin kattavaa palveluverkkoa (keskitetyt/sähköiset palvelut)?
  • Miten yritykset ja järjestöt voivat toimia kunnan kumppaneina asiakkaiden ja asukkaiden tarpeisiin vastaamisessa ja millaisia ongelmia ne voivat ratkaista?
  • Miten (jatkuvaa) palvelumuotoilua voi hyödyntää palvelujen kehittämisen välineenä Oma Tesoma -hankkeessa?

Tesoman hyvinvointikeskuksen ollessa vielä rakennusvaiheessa opiskelijat keräsivät kuntalaisten näkemyksiä palveluista erityisesti Lielahtikeskuksessa. Osa opiskelijoista haastatteli Tesoman asukkaita myös Tesoman ympäristössä. Myös kaupungin työntekijöitä sekä yrityksiä ja järjestöjä haastateltiin. Yhteensä haastatteluja kertyi yli 70 kappaletta.

Tutkimusraporttien tuloksia esiteltiin seminaarissa, johon osallistui kaupungin henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi myös järjestöjen ja yritysten edustajia.

Kurssille osallistui yhteensä 20 kunta- ja aluejohtamisen opiskelijaa.

Lisätietoa

Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Sanna Tuurnas
sanna.tuurnas(at)uta.fi