Oma Tesoma

Materiaalit ja linkit

Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa_tapaus Tesoma

 

 Oma Tesoma -hankekokonaisuus

Tesoman aluetta kehitetään palveluiden ja kaupunkisuunnittelun älykkäänä kehitysympäristönä, jossa toteutetaan erilaisia alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä asukkaiden, palvelunkäyttäjien, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden vuoropuhelua ja osallisuutta vahvistavia innovatiivisia kokeiluja. Toiminta painottuu alueen asunto-, palvelu-, harrastus-, koulutus- sekä työllistymistarjonnan ja -mahdollisuuksien kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Samalla luodaan eri tahojen yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta syventäviä osallistumisratkaisuja ja uudenlaista toimintamallia alueen ja sen palveluiden kehittämiseksi sekä asukkaiden hyvinvointierojen vähentämiseksi. Tavoitteena on omaleimaisen, elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunginosan luominen, joka houkuttelee ihmisiä asumaan ja asioimaan alueelle.

Oma Tesoma on Tampereen kaupunkistrategiaa ja kaupunkiseudun kasvusopimusta toteuttava ohjelmallinen kehittämishanke. Hanke toimii sateenvarjona sen yleisiä tavoitteita ja päämääriä toteuttaville erilaisille osaprojekteille.

Tesomaa kehitetään yhdessä

Oma Tesoma on voimakkaasti poikkihallinnollinen ja kokonaisvaltainen hanke, jonka perustana on eri tahojen kumppanuus ja yhteistyö. Kaupungin eri hallintokunnat osallistuvat alueen kehittämiseen ja hankkeen toteuttamiseen. Osa Tesoman kehittämis- ja tutkimusprojekteista on kaupungin hallinnoimia, osassa kaupunki toimii osatoteuttajana ja osa on kumppaneiden hankkeita, joiden onnistumiselle kaupunki luo edellytyksiä. Hankkeen kumppaneita ovat muun muassa kolmannen sektorin toimijat, yritykset, elinkeinoelämän edustajat, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä asuntoyhtiöt ja -yhteisöt – unohtamatta tärkeintä eli alueella asuvia ja alueen palveluja käyttäviä ihmisiä. Hankkeen koordinointi on vastuutettu Tampereen kaupungin tilaajaryhmälle.

Pilottien kautta malliksi muille

Hankkeen toteutuksessa yhdistyvät rakennetun ympäristön, palveluiden ja elinkeinotoiminnan kehittäminen sekä eri tahojen vuoropuhelu ja osallistuminen. Olennaista on kokonaisvaltaisten ja hallinnonalat ylittävien uudenlaisten yhteistyömuotojen ja yritystoiminnan erilaiset kokeilut. Toimenpiteiden ansiosta alueen elinvoima kasvaa ja sosiaalinen eheys vahvistuu merkittävästi. Tavoitteena on luoda alueellinen toimintamalli kaupunginosien tasapainoisen kehittämisen ja lähiöiden sosiaalisen eheyden edistämiseksi. Luotavaa referenssimallia ja kehitystyön kokemuksia voidaan hyödyntää ja monistaa soveltuvilta osin kaupungin kehittämiseen laajemmin.

Kehittämisen taustalla alueen potentiaali ja haasteet

Tesomalla tarkoitetaan Länsi-Tampereella sijaitsevaa Tohlopin, Ikurin, Ristimäen, Tesomajärven, Haukiluoman, Lamminpään ja Epilänharjun kaupunginosien muodostamaa asuin- ja palvelualuetta. Eri vuosikymmenten aikana rakennetulla alueella asuu lähes 20 000 asukasta. Tesoman erityisiä vahvuuksia ovat sen luonnonläheisyys ja erinomaiset liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Alueella toimii myös useita aktiivisia yhdistyksiä ja eri toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja tuottaen erilaista kansalais- sekä liikunta- ja urheilutoimintaa.

Alueella sijaitsee myös kaupungin vanhin kerrostalovaltainen asuinlähiö. Lähiö on kärsinyt 1970-luvulla rakennetuille lähiöille tyypillisestä negatiivisesta julkisuuskuvasta. Kaupunginosaa ei ole liiemmin kehitetty viime vuosikymmenten aikana, ja alueen asukkaiden sosiaalinen eriarvoistuminen on lisääntynyt.

Kaupunki näkee Tesoman kehityspotentiaalin merkittävänä, ja suuntaa alueelle lukuisia palveluiden, asumisen, elinkeinotoiminnan ja rakentamisen kehittämishankkeita. Osana Oma Tesoma -hanketta on valmisteltu alueen täydennysrakentamisen yleissuunnitelmaa. Lisäksi alueella on vireillä useita asemakaavahankkeita ja rakennuttajien hankesuunnitelmia. Myös alueen julkisia palveluita kehitetään merkittävällä tavalla. Palveluiden kehittämisessä olennaista on palvelukonseptien ja palveluiden sisältöjen käyttäjälähtöinen uudistaminen lähivuosina toteutuvien yhtenäiskoulukeskuksen, palloiluhallin, ikäihmisten asumispalveluiden sekä kirjaston, terveydenhuollon ym. julkisten ja kaupallisten palveluiden muodostaman hyvinvointikeskuksen rakennushankkeiden yhteydessä. Alueen sosiaalisiin haasteisiin etsitään kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja yhdessä asukkaiden, palvelunkäyttäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa, vastaten erityisesti alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin. Alueelle avautunut kansainvälinen media-alan osaamis- ja yrityskampus Mediapolis tukee Tesoman kehitystyön vaikuttavuutta. Mediapoliksen koulutus- ja yrityskeskus kokoaa alueelle jo ensimmäisessä vaiheessa yli tuhannen hengen media-alan ammattilaisten, opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisön, josta osa voitaneen nähdä myös Tesoman alueen uusina asukkaina.

Teesiitaomasi_pysty_logo

Yhteystiedot

Tampereen kaupunki/Kehittämisyksikkö
Oma Tesoma -hanke
PL 487, Aleksis Kiven katu 14-16
33101 Tampere
omatesoma (at) tampere.fi

Projektijohtaja
Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi

Projektipäällikkö
Nina Mustikkamäki
p. 040 138 9234
nina.mustikkamaki(at)tampere.fi

Projektikoordinaattori
Johanna Kurela
p. 040 139 1539
johanna.kurela(at)tampere.fi

Projektipäällikkö, Tesoman hyvinvointikeskus
Mari Heikkilä
p. 040 160 4286
mari.heikkila(at)tampere.fi

Ohjausryhmä