Oma Tesoma

Materiaalit ja linkit

Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa_tapaus Tesoma

 

 Oma Tesoma -hankekokonaisuus

Tesoman aluetta kehitetään palveluiden ja kaupunkisuunnittelun älykkäänä kehitysympäristönä, jossa toteutetaan erilaisia alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä asukkaiden, palvelunkäyttäjien, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden vuoropuhelua ja osallisuutta vahvistavia innovatiivisia kokeiluja.

Toiminta painottuu alueen asunto-, palvelu-, harrastus-, koulutus- sekä työllistymistarjonnan ja -mahdollisuuksien kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Samalla luodaan eri tahojen yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta syventäviä osallistumisratkaisuja ja uudenlaista toimintamallia alueen ja sen palveluiden kehittämiseksi sekä asukkaiden hyvinvointierojen vähentämiseksi.

Tavoitteena on omaleimaisen, elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunginosan luominen, joka houkuttelee ihmisiä asumaan ja asioimaan alueelle.

Oma Tesoma oli Tampereen kaupunkistrategiaa ja kaupunkiseudun kasvusopimusta toteuttava ohjelmallinen kehittämishanke, jota toteutettiin vuosina 2014-2018. Hanke toimi sateenvarjona sen yleisiä tavoitteita ja päämääriä toteuttaville erilaisille osaprojekteille.

Tesomaa kehitetään yhdessä

Oma Tesoma oli voimakkaasti poikkihallinnollinen ja kokonaisvaltainen hanke, jonka perustana oli eri tahojen kumppanuus ja yhteistyö. Kaupungin eri hallintokunnat osallistuivat alueen kehittämiseen ja hankkeen toteuttamiseen.

Osa Tesoman kehittämis- ja tutkimusprojekteista oli kaupungin hallinnoimia, osassa kaupunki toimi osatoteuttajana ja osa oli kumppaneiden hankkeita, joiden onnistumiselle kaupunki luo edellytyksiä.

Hankkeen kumppaneita olivat muun muassa kolmannen sektorin toimijat, yritykset, elinkeinoelämän edustajat, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä asuntoyhtiöt ja -yhteisöt – unohtamatta tärkeintä eli alueella asuvia ja alueen palveluja käyttäviä ihmisiä.

Hankkeen koordinointi oli vastuutettu Tampereen kaupungin tilaajaryhmälle ja sittemmin kehittämisyksikölle.

Pilottien kautta malliksi muille

Hankkeen toteutuksessa yhdistyivät rakennetun ympäristön, palveluiden ja elinkeinotoiminnan kehittäminen sekä eri osapuolten vuoropuhelu ja osallistuminen. Olennaista oli kokonaisvaltaisten ja hallinnonalat ylittävien uudenlaisten yhteistyömuotojen ja yritystoiminnan erilaiset kokeilut.

Toimenpiteiden ansiosta alueen elinvoima kasvoi ja sosiaalinen eheys vahvistui. Tavoitteena oli luoda alueellinen toimintamalli kaupunginosien tasapainoisen kehittämisen ja lähiöiden sosiaalisen eheyden edistämiseksi.

Hankkeessa luotua referenssimallia ja kehitystyön kokemuksia voidaan hyödyntää ja monistaa soveltuvilta osin kaupungin kehittämiseen laajemmin.

Kehittämisen taustalla alueen potentiaali ja haasteet

Tesomalla tarkoitetaan Länsi-Tampereella sijaitsevaa Tohlopin, Ikurin, Ristimäen, Tesomajärven, Haukiluoman, Lamminpään ja Epilänharjun kaupunginosien muodostamaa asuin- ja palvelualuetta. Eri vuosikymmenten aikana rakennetulla alueella asuu lähes 20 000 asukasta.

Tesoman erityisiä vahvuuksia ovat sen luonnonläheisyys ja erinomaiset liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Alueella toimii myös useita aktiivisia yhdistyksiä ja eri toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja, jotka tuottavat kansalais- sekä liikunta- ja urheilutoimintaa.

Alueella sijaitsee myös kaupungin vanhin kerrostalovaltainen asuinlähiö. Lähiö on kärsinyt 1970-luvulla rakennetuille lähiöille tyypillisestä negatiivisesta julkisuuskuvasta. Kaupunginosaa ei ole liiemmin kehitetty viime vuosikymmenten aikana, ja alueen asukkaiden sosiaalinen eriarvoistuminen on lisääntynyt.

Kaupunki näki Tesoman kehityspotentiaalin merkittävänä ja suuntasi alueelle lukuisia palveluiden, asumisen, elinkeinotoiminnan ja rakentamisen kehittämishankkeita.

Osana Oma Tesoma -hanketta valmisteltiin alueen täydennysrakentamisen yleissuunnitelmaa. Lisäksi alueella on ollut vireillä useita asemakaavahankkeita ja rakennuttajien hankesuunnitelmia. Myös alueen julkisia palveluita on kehitetty merkittävästi.

Palveluiden kehittämisessä olennaista oli palvelukonseptien ja palveluiden sisältöjen käyttäjälähtöinen uudistaminen. Tätä periaatetta sovellettiin Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin,  palloiluhallin, ikäihmisten asumispalveluiden sekä kirjaston, terveydenhuollon ym. julkisten ja kaupallisten palveluiden muodostaman hyvinvointikeskuksen rakennushankkeiden yhteydessä.

Alueen sosiaalisiin haasteisiin etsittiin kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja yhdessä asukkaiden, palvelunkäyttäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Alueelle avautunut kansainvälinen media-alan osaamis- ja yrityskampus Mediapolis tuki Tesoman kehitystyön vaikuttavuutta. Mediapoliksen koulutus- ja yrityskeskus kokosi alueelle yli tuhannen hengen media-alan ammattilaisten, opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisön, josta osa voitaneen nähdä myös Tesoman alueen uusina asukkaina.

Teesiitaomasi_pysty_logo

Yhteystiedot

Tampereen kaupunki/Kehittämisyksikkö
Oma Tesoma -hanke
PL 487, Aleksis Kiven katu 14-16
33101 Tampere
omatesoma (at) tampere.fi

Projektijohtaja
Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi

Projektipäällikkö
Nina Mustikkamäki
p. 040 138 9234
nina.mustikkamaki(at)tampere.fi

Projektipäällikkö
Lilli-Nora Siikasmaa
p. 040 658 7593
lilli-nora.siikasmaa(at)tampere.fi

Projektikoordinaattori
Johanna Kurela
p. 040 139 1539
johanna.kurela(at)tampere.fi

Projektipäällikkö, Tesoman hyvinvointikeskus
Mari Heikkilä
p. 040 160 4286
mari.heikkila(at)tampere.fi

Ohjausryhmä