Osallistuva budjetointi

tehdc3a4c3a4n_tesoma_yhdessc3a4

Materiaalit ja linkit

Osallistuvan budjetoinnin raportti
Profiilit
Suunnitteluperiaatteet
Kehittämistoimia
Tesoma-kyselyn (2014) tulokset
Tesomajärven yleissuunnitelma
Muistio 1. tapaamisesta
Muistio 2. tapaamisesta
Muistio 3. tapaamisesta
Muistio 4. tapaamisesta
Oma Budjetti (TaY)

Loppuseminaarin aineisto

Osallistuva budjetointi kaupunkien kehittämisessä -seminaarin (30.3.2016) ohjelma

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet ja käytännöt – prof. Liisa Häikiö

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu Tesomajärven alueen kehittämisessä – projektijohtaja Tanja Koivumaki

Suvelan asukaspuiston osallistuva budjetointi – projektipäällikkö Kai Fogelholm

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen RuutiBudjetti – tutkija Georg Boldt

Osallistumisen perusarvot (IAP2) – kehittämispäällikkö Antti Leskinen

Tallenne seminaarista

 Osallistuva budjetointi -pilotti

Tampereen kaupunki on valinnut yhteistyön ja yhdessä kehittämisen strategiseksi painopisteekseen. Palveluita suunniteltaessa ja kehittäessä asukkaita osallistetaan hyödyntäen ensisijaisesti alueellisia Alvari-työryhmiä.

Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman mukaan kaupunki kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia toteuttamalla alueellisia osallistuvan budjetoinnin kokeiluja ja lisäämällä alueellisen vaikuttamisen kanavia.

Kansalaiset päättävät verovarojen käytöstä

Osallistuva budjetointi on kansalaisten toimijuutta vahvistava suoran osallistumisen innovatiivinen menetelmä. Osallistuva budjetointi tarkoittaa menetelmää, joka ottaa kansalaiset mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kansainvälisesti osallistuvaa budjetointia on kehitetty erilaisiin tarpeisiin jo 1980-luvun lopulta lähtien, mutta Suomessa menetelmää on käytetty kuntatasolla vasta muutamissa yksittäistapauksissa. Tutkimusten ja käytännön kokemusten perusteella osallistuva budjetointi parantaa demokratian toteutumista sekä muuttaa viranomaisvalmistelua ja poliittista päätöksentekoa avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Lisäksi se edistää alueellisten toimijoiden sitoutumista alueensa ja käyttämiensä palveluiden kehittämiseen.

Julkisista varoista rahoitettavien palvelujen ja investointien suunnittelussa ja päätöksenteossa voidaan hyödyntää hyvinkin erilaisia toteutustapoja ja osallistamisen menetelmiä. Osallistuva budjetointi voidaan esimerkiksi sitoa kunnan vuotuiseen talousarvioprosessiin ja määritellä kiinteänä prosenttina budjetista. Vaihtoehtoisesti se voi tarkoittaa satunnaisempaa prosessia, joka on sidottu esimerkiksi tietyn alueen tai palveluiden kehittämiseen kiinteänä avustussummana.

Osallistamisen menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi alueella järjestettäviä asukastilaisuuksia ja äänestyksiä.

Yleisesti on todettu, että laajamittaisempi osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto edellyttäisi enemmän tietoa, kokemuksia ja ohjausta menetelmän käytöstä.

Pilottina Tesomajärven puiston uudistaminen

Osallistuvan budjetoinnin menetelmää pilotoitiin vuoden 2014 aikana yhteistyössä Pirkanmaan liiton, Tampereen yliopiston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa. Pilotilla kerättiin tietoa ja kokemuksia menetelmän toteutuksesta, hyödyistä ja muista vaikutuksista alueen asukkaille tärkeää puisto- ja virkistysaluetta uudistettaessa.

Prosessin aikana järjestettiin avoimia kyselyitä ja työpajoja, joissa asukkaat, asiantuntijat ja virkamiehet suunnittelivat puiston toteutusta yhdessä. Yhteistyön pohjalta asukkaat tekivät valintoja käytettävissä olleen määrärahan ja muiden huomioitavien seikkojen puitteissa.

Tesomajärven puisto uudistettiin asukkaiden päätösten mukaisesti vuoden 2015 aikana.

Osallistuvan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen

Tesoman osallistuvan budjetoinnin pilottiprojektin päättyessä Tampereen kaupunki ei ole tehnyt selkeää päätöstä siitä, miten osallistuvan budjetoinnin menetelmää tullaan jatkossa hyödyntämään. Mahdollisesti menetelmää kokeillaan jatkossakin tiettyyn kehittämiskohteeseen suunnattuna toteutuksena, jossa asukkaat päättävät ”korvamerkityn” määrärahan käytöstä.

Tampereen kaupunki on kuitenkin vahvistamassa edelleen avoimeen yhteiskehittämiseen ja palvelumuotoiluun perustuvia toimintatapoja kaupungin tarjoamien palveluiden ja toimintojen uudistamisessa. Erilaisia toteutustapoja kokeillaan Tesomalla myös toteutetun osallistuvan budjetoinnin pilotin jälkeen.

Pirkanmaan liitto rahoitti pilottia hallinnoimastaan Pirkanmaan kuntakehityshankkeesta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA edisti projektin toteutusta myöntämällä Tesoman alueen uudistamiseen investointi- ja kehittämisrahoitusta. Lisäksi ARA rahoittaa pilottiin liittyvää Tampereen yliopiston osallistuvan budjetoinnin tutkimus- ja arviointihanketta. Tampereen yliopiston hanke päättyi keväällä 2016.

Teesiitaomasi_pysty_logo

Yhteystiedot

Projektijohtaja
Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi