Tuomarinkadun alue

Tuomarinkatu Tuomarinkadun korttelikilpailu

Tuomarinkadun korttelikilpailu oli käynnissä 7.3.-17.6.2016. Kilpailuun saatiin kaksi ehdotusta, ”Pipa” ja ”Lyhdyt”, joista voittajaksi valittiin Master Kodit Oy:n ja Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettusen ”Lyhdyt”.

Ehdotuksen pääsuunnittelijana oli arkkitehti SAFA Lasse Lehtinen ja työryhmä, johon kuuluivat arkkitehtiylioppilas Annina Ruuhilahti ja arkkitehti SAFA Sakari Miettunen sekä kuvataiteilija Tuula Lehtinen Frei Zimmer Oy:stä ja taideasiantuntija Heini Orell.

Kilpailuun lähetetyt ehdotukset

Kilpailuehdotus 1: PIPA
PIPA
PIPA-seloste

Kilpailuehdotus 2: LYHDYT
Lyhdyt 1/4
Lyhdyt 2/4
Lyhdyt 3/4
Lyhdyt 4/4
Lyhdyt-seloste

Kilpailuehdotukset olivat nähtävillä K-Supermarket Länsiportin aulassa 9.-14.8.2016. Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida kilpailuehdotuksia. Tuomaristo otti asukkaiden palautteen huomioon voittajaa valitessaan.

Tuomariston arvio voittajaehdotuksesta

Tuomariston arviointipöytäkirjan mukaan kilpailuehdotus Lyhdyn keskeisimmät ansiot liittyvät kaupunkikuvallisesti onnistuneen kerrostalon ja rivitalo-tyypin yhdistämisessä niin, että se tuo tiiviiseenkin kaupunkimaiseen asumiseen pientalomaisia aiheita onnistuneesti.

Ehdotuksen tiivis – matala-tyyppinen rakennustyyppi on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen, monistettavissa ja sovitettavissa useille alueille sekä kehitettävissä edelleen eri mittakaavoihin. Arkkitehtoninen, raikas ilme ja toteutuskonsepti monipuolisine asuntojakautumineen tuo alueelle toivotun omanlaisen identiteetin, joka houkuttelee ja palvelee eri elämän vaiheessa olevia asukkaita.

Ehdotuksen yhdistelmätalokonsepti ja pihakaturatkaisu antavat mahdollisuuden sekoittuneeseen, erilaisille asukkaille sopivaan kaupunkikylään. Kokonaisuuden arvioidaan istuvan luonnonläheiseen ympäristöön hyvin.

Ehdotus on ylellisen näköinen, mutta pohjat näyttävät selkeiltä ja ehdotus on teknisesti yksinkertainen. Pohjat ovat myös malliltaan haluttuja ja niissä on muuntelumahdollisuuksia. Ehdotuksesta näkee, että taloutta on mietitty suunnitteluvaiheessa.

Ehdotuksessa on esitetty runsaasti yhteistiloja (mm. yhteiset lasipaviljongit), mikä saattaa vaikuttaa asumisen kohtuuhintaisuuteen. Asunnot ovat ehdotuksen mukaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Asuntotyyppi mahdollistaa jatkokehittämisen, ja toivottavaa olisikin tutkia myös muita hallintamuotoja kuin vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Ehdotus antaa lupaavan kuvan taiteen liittymisestä uuteen asuinkortteliin ja värit ovat olennainen osa ehdotuksen arkkitehtuuria. Taide on otettu laajasti huomioon ja integroitu monin tavoin kilpailuehdotukseen, erityisesti talojen piha-alueilla sekä keskusaukion yhteydessä.

Asumiseen liittyvät pihat ja ulko-oleskelutilat sekä niiden toiminnot on pienestä koostaan huolimatta hyvin järjestettyjä, ja niitä voisi yhteispihojen osalta kehittää edelleen. Ehdotuksessa on paljon yhteisöllisyyttä edistäviä piirteitä.

Tutustu tarkemmin tuomariston arvostelupöytäkirjaan.

Tuomarinkadun korttelikilpailun tavoitteet

Korttelikilpailun tarkoituksena oli löytää Tuomarinkadun alueelle omaleimaista arkkitehtuuria sekä uudenlaisia rakennus- ja asuntotyyppejä, jotka sopivat kaupunkimaiseen korttelimiljööseen. Korttelin asuntovalikoiman toivotaan kaventavan kerrostalojen ja pientalojen välisiä eroja ja tarjoavan asuntoja eri ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien asukkaiden tarpeisiin, luoden näin pohjaa monipuoliselle ja elävälle asukasrakenteelle. Korttelikilpailussa etsitään kohtuuhintaista asuntotuotantoa, jotta erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevilla asukkailla olisi varaa alueen asuntoihin.

Kilpailuehdotusten tuli sisältää ratkaisuja, jotka ovat omiaan vahvistamaan korttelin asukkaiden kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä sekä arkiliikkumisen mahdollisuuksia. Tällaisia ovat mm. eri ikäisten asukkaiden käyttöön sopivat piha- ja yhteistilaratkaisut, toimivat reititykset läheisille liikuntapaikoille ja virkistysalueille sekä hyötyliikuntaa tukevat tilat kuten hyvät pyöräkellarit.

Tuomarinkadun korttelikilpailu oli myös nostettu taiteen kärkihankkeeksi, ja siinä hyödynnettiin prosentti taiteeseen -periaatetta. Rakennuksen kustannuksista tulee käyttää noin prosentti taiteeseen siten, että taide luo elämyksellisyyttä, mieleenpainuvuutta ja hyvinvointia kortteliin.

Tuomarinkadun alue

Tuomarinkadun alue sijaitsee noin 8 kilometrin päässä keskustasta Tampereen luoteisosassa.

Alue kuuluu virallisesti Ikurin kaupunginosaan, mutta se mielletään osaksi Tesomaa. Alue rajautuu etelässä Tuomarinkatuun ja Tesoman uima- ja jäähallin alueeseen. Muilla suunnilla Tuomarinkadun tuleva korttelialue rajautuu metsäisiin virkistysalueisiin.

Rakennettua ympäristöä alueen lähettyvillä ovat uima- ja jäähallin ohella Ikurin pientaloalue, Virontörmän kerrostalokorttelit sekä Käräjätörmän pienkerrostalovaltainen asuinalue. Tuomarinkadun alueelle on ominaista väljä rakentaminen sekä viheralueiden ja ulkoilualueiden runsaus.

Osa Tuomarinkadun suunnittelualueen maastosta (Myllypuronkadun eteläpuoli) koostuu entisestä peltoalueesta, jolle on 1980-luvulla perustettu Tampereen kaupungin taimisto. Taimistoa lukuun ottamatta alue on hyvin metsäinen.

Suunnittelualueen keskiosa on luonnontilaista metsää ja Tesoman uimahallin pohjoispuolinen alue on suopohjaista metsää. Lisäksi suunnittelualueella on uimahallin parkkipaikan pohjoispuolella täyttömaata, jolla kasvaa nuorta puustoa.

Alueen kaavoitus perustuu Tesoman yleissuunnitelmaan, jossa on pohdittu Tesoman alueen mahdollisia asunto-, liike- ja palvelurakentamiseen soveltuvia alueita jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa alueen asumisvaihtoehtoja, tukea kaupan ja muiden lähipalvelujen toimintaedellytyksiä ja tehostaa joukkoliikenteen ja kuntaverkoston hyödyntämistä.

Rakentamisen myötä osa luonnonarvoista aina väistämättä katoaa ja alueen linnuston ja muun eliöstön elintila pienenee. Kaupunkikuvallista ilmettä halutaankin kehittää läheinen luonto ja alueen toiminnot mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Metsäalueilla huomioidaan luonto- ja maisema-arvot, keskeisten ekologisten käytävien säilyttäminen, luonnon monipuolisuuden turvaaminen sekä varaudutaan virkistys- ja puistotoimintojen sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. Seudullisesti ja ekologisesti merkittävä virkistysalue tullaan säilyttämään keskeisiltä osiltaan ennallaan ja alueen virkistyskäyttö turvataan asemakaavassa.

 

Yhteystiedot

Projektijohtaja Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi